Podnikanie v zahraničí: založenie Gmbh (obdoba s.r.o.) v Rakúsku

boháči

Firmu v Rakúsku si môžete založiť do 4-6 týždňov. Pred založením spoločnosti odporúčame právne poradenstvo, ktoré môže byť sprostredkované pomocou vládnej agentúry na podporu podnikania Austrian Business Agency.

Vzhľadom na novelu obchodného práva 2017 s účinnosťou od 18.7.2017 sú písomnosti a osvedčenia, ktoré boli vyhotovené a vystavené na základe živnostenského zákona, ako aj žiadosti, ktoré sú orientované na vyhotovenie a vystavenie písomností na základe vyššie uvedeného spolkového zákona, oslobodené od kolkových a správnych poplatkov. Tým je okrem iného oslobodené od poplatkov aj ohlásenie živnosti.

Podnikanie v zahraničí: Založenie živnosti v Rakúsku pre fyzické osoby

V Rakúsku platí, že zakladateľ spoločnosti môže byť len jeden – zakladateľská listina musí byť vo forme notárskej listiny. Stanovenie konateľa/konateľov spoločnosti a zástupného práva (jednotlivo, spoločne, príp. aj s orgánovo činným prokuristom), ak sa tak už neudialo v rámci zmluvy o spoločnosti. Tu je možné obmedziť odvolanie vedenia spoločnosti valným zhromaždením v zmluve o spoločnosti na dôležité dôvody. Príslušný protokol valného zhromaždenia môže byť notársky overený alebo vytvorený súkromne.

Pozor, pri založení spoločnosť GmbH. Je potrebné predložiť potvrdenie o zaplatení základného kapitálu (Minimálne základné imanie je 35 000 eur, resp. v prípade privilegovaného založenia (spoločnosti s označením) 10 000 eur, z toho treba minimálne polovicu zaplatiť v hotovosti). Po splnení horeuvedených podmienok príde k zápisu spoločnosti do Obchodného registra.

Podnikanie v Rakúsku: pripravte si nasledujúce dokumenty:

 • Zmluva o založení spoločnosti v notárskom vyhotovení
 • Overené uznesenie spoločnosti o stanovení konateľov spoločnosti (overené notárom alebo obvodným súdom)
 • Potvrdenie z banky
 • Vzorové podpisy konateľov spoločnosti (overené notárom alebo obvodným súdom)

Pri registrácii spoločnosti musíte uviesť predmet podnikania. Prehľad štandardných predmetov podnikania je uvedený v Živnostenskom zákone. Existujú 2 druhy živnosti. Prvá je voľná živnosť, na ktorú nepotrebujete profesné či manažérske skúšky. Druhým typom je viazaná živnosť (napríklad maloobchod, obchodný zástupca), pri týchto sú potrebné manažérske skúšky. Pre registrácii predmetov podnikania do Živnostenského registra platia zákony a obmedzenia uvedené v našom článku k založeniu živnosti.  Na ohlásenie živnosti potrebujete:

 • Cestovný pas
 • Výpis z registra trestov krajiny pôvodu v prípade osôb, ktoré nežijú v Rakúsku alebo žijú v Rakúsku menej ako päť rokov
 • Občania krajín mimo EÚ musia predložiť potvrdenie o usídlení (Meldezettel).

Konateľ musí predložiť nasledujúce dokumenty:

 • Cestovný pas
 • Výpis z registra trestov krajiny pôvodu v prípade osôb, ktoré nežijú v Rakúsku alebo žijú v Rakúsku menej ako päť rokov
 • Potvrdenie sociálnej poisťovne (GKK) o tom, že je prihlásený ako zamestnanec ohlasovateľa živnosti aspoň na 20 hodín týždenne,
 • Doklad o spôsobilosti (napr. učňovská skúška, resp. osvedčenie o spôsobilosti atď.),
 • Vyhlásenie konateľa podľa živnostenského práva o jeho činnosti v spoločnosti (formulár). Ani ohlasovateľ živnosti a ani konateľ podľa živnostenského práva nesmú byť vylúčení z vykonávania živnosti (vyhlásenie podľa § 13 Živnostenského poriadku).

Ohlásením živnosti získavate členstvo vo WKO so zodpovedajúcou povinnosťou platiť príspevky.

Následne je potrebné aby ste ohlásili založenie prevádzky.  Ohláška je bezplatná za spolenia podmienky, a to vyhlásenie o založení novej prevádzky, resp. o prevode prevádzky prostredníctvom príslušných formulárov (NeuFö2). Vyhlásenie si nechajte vystaviť svojou WKO. Kontaktnými miestami vo WKO sú Asistenčná služba pre založenie, odborné skupiny, resp. cechy (spoločenstvá) a okresné/regionálne pobočky.

Skôr, ako zamestnáte zamestnancov (začiatok činnosti), musíte ich prihlásiť do príslušnej oblastnej zdravotnej poisťovne.

Počas prvého mesiaca musíte prihlásiť spoločníkov riadiacich spoločnosť do Sociálnej poisťovne pre živnostenskú činnosť, ak už v rámci tejto funkcie nemajú poistenie ASVG. Oznámenie do sociálnej poisťovne sa môže podať aj priamo v rámci ohlásenia živnosti na úrade regionálnej správy.

Počas prvého mesiaca musíte svoju živnostenskú činnosť ohlásiť na daňovom úrade a požiadať o daňové číslo (daňové identifikačné číslo – DIC). Živnostenskú činnosť môžete daňovému úradu oznámiť aj v rámci ohlásenia živnosti na okresnom úrade. Ten oznámenie posunie finančnému úradu.

Nezabúdajte, že v prípade činností, ktoré sa zvyčajne nevykonávajú v bytoch/obytných budovách (napr. obchod, remeselnícka živnosť, pohostinská živnosť), potrebujete pre zvolený prevádzkový priestor zodpovedajúce určenie a stavebné povolenie (povolenie na používanie).

Sumarizácia:

Náklady na založenie

 • právne služby (vypracovanie spoločenskej zmluvy)
 • notárske služby ca 75 EUR (pokiaľ je vypracovaný návrh spoločenskej zmluvy)
 • daň zo založenia spoločnosti 1% z vkladov
 • zápis do obchodného registra 350-500 EUR
 • registrácia živnosti
 • zápis vo WKO (Hospodárska komora v Rakúsku)
 • Možnosť oslobodenia od dane a správnych poplatkov podľa zákona o podpore novozaloženým podnikom (NeuFöG)

Dane

 • spoločenská daň pri založení spoločnsti: 1% z vkladov, možnosť oslobodenia podľa zákona o podpore podnikania (NeuFöG)
 • ročná daň z príjmu 25%, minimálne 1750 EUR. Počas prvých 5 rokov novozaloženého podnikania minimálne 500 EUR, následne 1.000 EUR ročne (Körperschaftsteuer)
 • daň z kapitálových výnosov (dividend) 25% (Kapitalertragsteuer)
 • pre všetky s.r.o. povinnosť odovzdávať ročnú uzávierku správe obchodného registra (Firmenbuchgericht)

Ručenie

 • spoločníci ručia za záväzky spoločnosti nepriamo len do výšky základného imania, teda prvých 10 rokov do výšky 10.000 EUR, potom do výšky 35.000 EUR.
 • konateľ ručí priamo a osobne za dane a odvody

Ing. Peter Novák MBA, Novo s.r.o.

Tags from the story
,
Written By
More from redakcia

Svetový deň duševného vlastníctva. Inovácie pre zelenú budúcnosť

Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intelectual Property Organization – WIPO) stanovila 26....
Čítať ďalej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *