Podnikanie v zahraničí: Založenie živnosti v Rakúsku pre fyzické osoby

živnosti

V Rakúsku môže slovenská fyzická osoba podnikať dočasne alebo príležitostne so slovenskou živnosťou s využitím inštitútu cezhraničného poskytovania služieb. Ak plánujete podnikať v Rakúsku sústavne, oboznámite sa v tomto článku s právnym stavom. Tento článok popisuje postup registrovania živnosti fyzických osôb.

Ako zistiť, či je pre vás výhodnejšia živnosť alebo s.r.o

Existujú však aj výnimky, kedy si živnosť nezakladáte, a to napríklad ak vykonávate slobodnú tvorivú činnosť prostredníctvom zmluvy o diele, ste slobodným umelcom, autorom, koučom, lektorom, trénerom alebo novinárom.

Živnosť v Rakúsku je voľná a viazaná.

Na získanie voľnej živnosti nepotrebujete žiadne špeciálne certifikáty, licencie, výučné listy, či vysvedčenia, stačí potrebná zručnosť.  Na získanie viazanej živnosti sa úradne overuje vaša spoľahlivosť v istej oblasti, napr. ako stavebný majster, či turistický sprievodca v cestovnej kancelárii.

Proces získavania rakúskej živnosti je možné rozdeliť do piatich základných krokov:

 • prihlásenie k pobytu v Rakúsku (Gemeindeamt, v prípade miest Magistrat – Meldezettel),
 • prihlásenie do hospodárskej komory (Wirtshaftskammer Oesterreich WKO),
 • založenie živnosti v Rakúsku na okresnom úrade alebo na Magistráte (Bezirkshauptmannschaft, Magistrat),
 • oznámenie o založení živnosti na finančnom úrade (Finanzamt), vyžiadanie daňového identifikačného čísla
 • oznámenie o založení živnosti v sociálnej poisťovni (Sozialversicherungsanstalt).

Základnými podmienkami pre získanie živnosti v Rakúsku je:

 • dosiahnutie veku osemnásť rokov,
 • štátna príslušnosť niektorej z krajín Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a v prípade cudzincov z tretích krajín povolenie na pobyt (Aufenthaltsberechtigung).
 • Žiadateľ o rakúsku živnosť musí vo vzťahu k predmetnej živnosti spĺňať aj podmienku bezúhonnosti, čo znamená že nesmie existovať žiadna komplikácia, ktorá vylučuje vykonávanie predmetnej živnosti (Gewerbeausschlussgründe)

Úrad môže rozhodnúť v o neudelení živnosti z nasledujúcich dôvodov:

 • Zakladateľ je odsúdený za hospodársky trestný čin
 • Zakladateľ je odsúdený na 3 a viac mesiacov odňatia slobody
 • Zakladateľ je v konkurze

Prihlásenie k pobytu v Rakúsku

K pobytu prechodnému, alebo trvalému sa prihlasujete v Rakúsku na miestnom príslušnom obecnom úrade alebo magistráte (Anmeldung bei der Meldebehörde) prostredníctvom oficiálneho formulára, tzv. Meldezettel. V prípade, že nebývate vo vlastnom dome alebo byte, musí byť tento formulár podpísaný aj jeho majiteľom, resp. prenajímateľom. Potrebný je platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Následne si na okresnom úrade, alebo magistráte, vo Viedni MA 35 ( Bezirkshauptmannschaft, Magistrat) vybavíte potvrdenie o prihlásení, tzv. Anmeldebescheinigung. Toto potvrdenie je spoplatnené 15 Eurami.

Prihlásenie do hospodárskej komory

V Rakúsku súčasne so založením živnosti vzniká podnikateľovi povinné členstvo v hospodárskej komore (Wirtschaftskammer), ktoré je spoplatnené. Malí podnikatelia a živnostníci platia len základný ročný poplatok, ktorého výška sa pohybuje približne od 40 eur do 138 eur v závislosti od konkrétnej spolkovej krajiny, v ktorej sa miesto živnostenského podnikania nachádza. Pri pozastavení živnosti na dlhšie obdobie môže byť členský poplatok za toto obdobie polovičný.

Do hospodárskej komory je vhodné sa prihlásiť ešte pre samotným založením živnosti. Podnikatelia, ktorí si živnosť v Rakúsku zakladajú prvýkrát (Neugründung), môžu byť podľa zákona o podpore novozaložených firiem (Neugründungsförderungsgesetz (NeuFöG)) oslobodení od zriaďovacích poplatkov spojených so založením živnosti vo výške približne 60 eur (kolkové a správne poplatky, určité dane a odvody, časti nemzdových pracovných nákladov). Pri prihlásení sa do príslušnej hospodárskej komory a absolvovaní povinného poradenského rozhovoru vám hospodárska komora potvrdí tzv. prehlásenie o novom založení (Erklärung der Neugründung), na základe ktorého budete od zriaďovacích poplatkov na živnostenskom úrade oslobodení. Je tu aj možnosť využiť doplnkovú službu hospodárskej komory, ktorá elektronicky doručí žiadosť o ohlásenie živnosti príslušnému živnostenskému úradu namiesto vás.

Samotné založenie živnosti v Rakúsku

Po tom, ako si prihlásite pobyt v Rakúsku a po prihlásení sa do hospodárskej komory a po získaní prehlásenia o novom založení živnosti, môžete pristúpiť k samotnému založeniu živnosti. Ohlásenie živnosti sa v niektorých spolkových krajinách vykonáva priamo na hospodárskej komore a v iných na živnostenskom úrade (Gewerbebehörde) miestne príslušnom podľa miesta, kde živnosť budete vykonávať. Môže to byť obvodný úrad (Bezirkshauptmannschaft) alebo v mestách s vlastným štatútom aj mestský úrad (Magistrat). Vo Viedni si túto funkciu plní mestský okresný úrad (Magistratisches Bezirksamt). Pre presnú informáciu ohľadom miesta ohlásenia živnosti je vhodné sa na to ešte predtým spýtať priamo na hospodárskej komore. Živnosť je možné v Rakúsku ohlásiť osobne na živnostenskom úrade, odoslaním formuláru poštou, faxom, e-mailom alebo vyplnením online formuláru elektronicky (nie všade je takáto možnosť dostupná).

K založeniu živnosti v Rakúsku budete potrebovať nasledujúce dokumenty:

 • rodný list (Geburtsurkunde),
 • občiansky preukaz (Statsbürgerschaftsnachweis) alebo cestovný pas (Reisepass),
 • sobášny list (Heiratsurkunde), rozsudok súdu o rozvode manželstva alebo iný doklad o zmene priezviska (len v prípade zmeny priezviska),
 • slovenský výpis z registra trestov (Strafregisterbescheinigung), nie starší ako tri mesiace (platí len pre osoby, ktoré nežijú v Rakúsku alebo tu žijú menej ako päť rokov),
 • potvrdenie o prihlásení k pobytu (Anmeldebescheinigung),
 • pri prvom zakladaní živnosti aj tzv. prehlásenie o novom založení (Erklärung der Neugründung) potvrdené príslušnou hospodárskou komorou (Wirtschaftskammer), na základe ktorého budete oslobodený od poplatkov súvisiacich so založením živnosti,
 • v prípade viazaných živností je potrebné preukázať príslušnými dokladmi aj odbornú spôsobilosť, ktorými môže byť napríklad vysokoškolský diplom, maturitné vysvedčenie, výučný list, potvrdenie o absolvovaní odbornej skúšky a podobne, v opačnom prípade je potrebné ustanoviť obchodnoprávneho konateľa alebo podať žiadosť o určenie individuálnej spôsobilosti.

Všetky vyššie uvedené doklady predkladané k ohláseniu živnosti je potrebné predložiť v ich originálnom znení alebo ako overenú kópiu. Dokumenty v slovenskom jazyku je potrebné predložiť v ich originálnom znení spolu s úradne overeným prekladom (výnimkou je spolková krajina Vorarlberg). Akceptovaný je len úradne overený preklad vykonaný súdnym prekladateľom s prísahou v Rakúsku. V prípade, že budete mať problém niektorý z dokladov v uvedenej forme predložiť, obráťte sa na zakladateľský servis svojej hospodárskej komory.

Živnosť môžete vykonávať, keď máte oprávnenie k výkonu živnosti, tzv. Gewerbeberechtigung. Živnostenský úrad vás na základe prihlášky do 3 mesiacov zapíše do centrálneho živnostenského registra a o tomto zápise vám pošle originálny výpis zo živnostenského registra.  Ako dôkaz takéhoto oprávnenia slúži výpis zo živnostenského informačného systému v Rakúsku (Gewerbeinformationssystem Austria – GISA), do ktorého vás prihlasuje príslušný živnostenský úrad na základe úspešného prihlásenia vašej živnosti.

Oznámenie o založení živnosti na finančnom úrade

V priebehu prvého mesiaca od založenia živnosti musíte začiatok svojho podnikania oznámiť aj na finančnom úrade (Finanzamt) miestne príslušnom podľa vášho pobytu v Rakúsku. Oznámenie finančnému úradu sa vykonáva prostredníctvom formuláru pre prihlášku na finančnom úrade (Verf24), ktorý si môžete vyžiadať už pri ohlasovaní živnosti priamo od živnostenského úradu. Vyplnený formulár potom postačuje zaslať finančnému úradu poštou. Túto povinnosť si môžete ešte jednoduchšie splniť aj na samotnom živnostenskom úrade pri ohlasovaní živnosti, ktorý začiatok Vášho podnikania prostredníctvom predmetnej prihlášky finančnému úradu oznámi namiesto vás.

Ako živnostníka v Rakúsku sa vás týkajú aj všetky daňové povinnosti vrátane povinnosti podávania daňového priznania. Ak Vaše ročné príjmy budú nižšie ako 33 000 eur, platiteľom DPH v Rakúsku nebudete. Ohľadom dane z príjmov sa v Rakúsku uplatňuje progresívne zdaňovanie, tzn. že s rastúcou výškou príjmu rastie aj sadzba dane z príjmov. Daň z príjmov sa platí až pri príjmoch začínajúcich od 11 000 eur a jej sadzba sa v závislosti od výšky tohto príjmu pohybuje až do výšky 50 % zo základu dane z príjmov.

Oznámenie o založení živnosti na sociálnej poistovni

Ďalšou povinnosťou začínajúceho živnostníka v Rakúsku je v priebehu prvého mesiaca od založenia živnosti prihlásiť sa do sociálnej Ako živnostníka v Rakúsku sa vás týkajú aj všetky odvodové povinnosti vrátane povinnosti platiť sociálne a zdravotné poistenie. Výška sociálneho a zdravotného poistenia je pri jeho jednotlivých zložkách rôzna. Výška niektorých zložiek poistení je fixná, iná sa mení v závislosti od výšky príjmu alebo od počtu rokov poistenia. Poistenie sa platí štvrťročne a je splatné vždy k 15. dňu druhého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka, tj. 15. februára, 15. mája, 15. augusta a 15. novembra.

Aktuálne v roku 2019 zaplatí začínajúci živnostník v Rakúsku z minimálnych vymeriavacích základov fixný príspevok za úrazové poistenie v sociálnej poisťovni SVA vo výške 117, 48 Eur ročne,   sociálne a zdravotné poistenie spolu vo výške 473,28 eur.

Od povinného sociálneho, zdravotného a dôchodkového poistenia môžete byť oslobodený a teda ho neplatíte, ak zisk z vašej činnosti nepresiahol hranicu  446,81 Eura mesačne, 5361,72 Eur ročne a nepresiahol ročný obrat 30 tisíc Eur.  V takom prípade vám sociálna poisťovňa SVA udeľuje výnimku z povinnosti platenia povinného zdravotného a dôchodkového poistenia písomne. Ak je plánovaný zisk z podnikateľskej činnosti vyšší, ako 5361,72 Eur ročne, musíte si sociálne, zdravotné a dôchodkové poistenie hradiť povinne.

Prihlášku na sociálne poistenie je potrebné adresovať Úradu sociálneho poistenia pre živnostníkov (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA)) miestne príslušnému podľa vášho pobytu v Rakúsku. Prihlásenie sa na sociálne poistenie sa vykonáva prostredníctvom formuláru Vyhlásenie o poistení pre živnostníkov (Versicherungserklärung für Gewerbetreibende und Gewerbegesellschafter). Formulár môžete vyplniť priamo s pracovníkom SVA, na hospodárskej komore Vám poskytnú prehľad termínov a adries, kedy a kde môžete konzultácie SVA konzultantov navštíviť osobne a bezplatne. Vyplnený formulár odovzdáte priamo konzultantovi SVA, môžete ho tiež vyplniť bez konzultácie a poslať sociálnej poisťovni poštou alebo o môžete o túto službu požiadať aj samotný živnostenský úrad pri zakladaní živnosti.

Založenie živnosti v Rakúsku vedie aj k povinnému zdravotnému, penzijnému, úrazovému poisteniu ako aj poisteniu v nezamestnanosti (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, SVA). Nahlásenie je potrebné vykonať v priebehu 1 mesiaca, v zásade to je možné urobiť na živnostenskom úrade, ktorý nahlásenie pošle na poisťovňu.

Ing. Peter Novák MBA, Novo s.r.o.

Tags from the story
, ,
Written By
More from redakcia

Šesť krokov k novoročnému digitálnemu detoxu

S novým rokom sú tu opäť predsavzatia a plány, v čom všetkom...
Čítať ďalej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *