Ochrana pred požiarmi, alebo ako sa k nej postaviť a vyhnúť sa sankciám

požiarmi

Predchádzať vzniku požiarov je zákonnou povinnosťou každej fyzickej a právnickej osoby. Pokuty za neplnenie si tejto povinnosti siahajú až do výšky 16 596 Eur. Poisťovne vám v prípade požiarov a bez zabezpečených služieb OPP neposkytnú plnenie.

Projektová dokumentácia, alebo splnený sen o rodinnom dome na kľúč

Preto by sa mal o ochranu pred požiarmi zaujímať každý, kto prevádzkuje akékoľvek priestory.   Na Slovensku platí zákon o ochrane pred požiarmi ktorý určuje povinnosť každej právnickej a fyzickej osobe – podnikateľovi vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky a odstraňovať zistené nedostatky prostredníctvom technika požiarnej ochrany.

Neznamená to však, že hneď musíte vytvárať ďalšie pracovné miesto technika požiarnej ochrany. Na trhu existujú firmy, ktoré Vám dokážu ušetriť čas a znížiť náklady na technika PO. Jednou z nich je aj spoločnosť PYROBOSS z Banskej Bystrice. Stačí s ňou začať spolupracovať a splníte si všetky zákonné povinnosti, ktoré budete mať raz a navždy vyriešené. Okrem toho sa vyhnete prípadným finančným postihom. Spoločnosť PYROBOSS si zakladá na vysokej kvalite vykonaných prác, prvotriednych produktoch a profesionálnom prístupe. Ide o akreditovanú spoločnosť, ktorá svoje komplexné služby poskytuje formou zmluvného outsourcingu.

Okrem vykonávania preventívnych protipožiarnych hliadok, určenia miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru realizuje vstupné a periodické školenia o OPP a odborne pripravuje protipožiarne hliadky. Vypracováva a vedie dokumentáciu v súlade so skutkovým stavom a aktuálnou legislatívou. Samozrejmosťou je organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov. V prípade potreby pre vás vypracuje projektovú dokumentáciu (PBS) s dôrazom na predpisy PO a náklady investora. Okrem toho vás bude v prípade kontroly orgánmi štátnej správy profesionálne zastupovať.

Kontrola hasiacich prístrojov a zabezpečenie opráv

Prevenciou pred zlyhaním techniky v prípade mimoriadnych udalostí sú kontroly hasiacich prístrojov a požiarno-technických zariadení. Klienti oceňujú aj ďalšiu výhodu, ktorou je zníženie nákladov na ich prevádzku. Hasiace prístroje sa zo zákona kontrolujú jeden krát za 12 mesiacov alebo jedenkrát za 24 mesiacov pokiaľ to určuje výrobca.

Dôkladnou kontrolou zistené nevyhovujúce prístroje sú nahradené plne funkčnými čím sa znižujú náklady za nadbytočné skladovanie záložných hasiacich prístrojov.

Samozrejmosťou sú kontroly tzv. tlakovou skúškou, kedy sa zisťuje či nie je funkcia hasiaceho prístroja znížená poklesom tlaku prípadne či nebol prístroj použitý alebo poškodený. Tlakové skúšky sa vykonávajú v perióde 3 alebo 5 rokov v závislosti od typu hasiaceho prístroja. Výstupom kontroly a opravy hasiacich prístrojov je nevyhnutná dokumentácia.

Kontrola a údržba požiarnych uzáverov

Pod požiarnym uzáverom sa rozumejú požiarne dvere, požiarne klapky, požiarne okno, dopravníkový uzáver alebo oddeľujúca konštrukcia. Ich kontrolu vykonáva technik požiarnej ochrany a spočíva z otestovania ich funkčnosti a overenia vybavenosti . Údržbu naopak môže vykonávať výrobca požiarneho uzáveru a to najmä vtedy, keď si vykonávanie údržby vyhradil v prevádzkových predpisoch alebo bol o jej vykonanie požiadaný. Okrem uvedených činností sa realizuje dodávka a inštalácia požiarnych uzáverov. Na záver sa vyhotovuje dokumentácia a zabezpečuje označenie v zmysle platnej legislatívy.

Kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov

Ďalšou zákonom určenou povinnosťou každej právnickej a fyzickej osobe je kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov. Povinnosť sa týka napr. podzemných a nadzemných hydrantov, výtokových stojanov alebo plniacich miest. Kontroluje sa prístup k odberným miestam a hadicovým zariadeniam, ich prevádzkové parametre, označenie, vybavenosť a samozrejme ich funkčnosť.

Rovnako ako v prípade hasiacich prístrojov aj v tomto prípade sa vykonáva tlaková skúška hydrantových hadíc, ktorou sa zisťuje technický stav a funkčnosť. Všetky nedostatky sú promptne odstránené a na záver je vyhotovená dokumentáciu o kontrole.

Protipožiarne upchávky

Pri stavebných prácach sa často krát stáva, že je nevyhnutné narušiť požiarno-deliacu konštrukciu. Deje sa tak napr. z dôvodu vybudovania prechodu káblových trás, PVC alebo kovových rúr. Každé takéto narušenie je potrebné zabezpečiť proti prenosu požiaru a označiť certifikovaným systémom. Spoločnosť PYROBOSS profesionálne zabezpečí inštaláciu protipožiarnych upchávok. Po zhodnotení aktuálneho stavu navrhne najvhodnejšie riešenie požiarnych prestupov. Dodáva certifikovaný systém HILTI a zabezpečuje jeho montáž odborne spôsobilou osobou na celom území Slovenska.

Written By
More from redakcia

Porsche Taycan: Prvý elektromobil od Porsche už čoskoro!

Najnovší model od Porsche pre rok 2020, plne elektrický Taycan sedan príde...
Čítať ďalej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *